Pecunia malum necessarium (geld is een noodzakelijk kwaad)

FJP Advocaten

Wie in Italië op geld wacht dat hij nog moet krijgen van ­debiteuren die niet vrijwillig willen betalen, heeft drie ­belangrijke, onderling samenhangende, hobbels te nemen: één van praktische aard en twee van juridische aard.
De eerste hobbel is dat een Italiaanse schuldenaar zich meestal niet laat intimideren door een eenvoudige aan­maning, ook niet als die van een advocaat afkomstig is. En op dat moment, als een oplossing buiten de rechter om uit zicht is, doemen de twee juridische hobbels op: de lange duur van gewone gerechtelijke procedures in Italië (statistisch gezien gemiddeld 3,8 jaar voor een procedure in eerste aanleg) en het beperkte aantal gevallen waarin toestemming voor het leggen van beslag kan worden verkregen zonder dat de schuldenaar vooraf wordt ingelicht (namelijk alleen ­wanneer de aspirant beslaglegger voldoende aantoont dat sprake is van urgentie die het beslag noodzakelijk maakt).

Radertjes worden stroperig
Maar ook in Italië kan het sneller en voorziet de wet in de (ogenschijnlijk) snellere procedure van het verkrijgen van een gerechtelijk bevel tot betaling. De rechter doet in zo’n procedure slechts een summier onderzoek naar de door de schuldeiser ingediende stukken en vaardigt een ­betalingsbevel uit. Maar: de schuldenaar kan tegen dit bevel weer verzet aan­tekenen, waarna de sneller draaiende radertjes alsnog stroperig worden en het hierboven omschreven ­statistische gemiddelde ­alsnog dreigt te worden ­gehaald.
Voor Nederlandse schuld­eisers is er gelukkig in ­sommige gevallen een ­andere mogelijkheid om de Italiaanse schuldenaar effectiever (en sneller) tot betaling te bewegen. De Nederlandse debiteur kan in sommige gevallen een invorderingsprocedure in Nederland opstarten en het vonnis in Italië ten ­uitvoer laten leggen – ­zonder gehinderd te worden door ­allerlei formaliteiten – en rechtstreeks beslag laten leggen op het vermogen van de wanbetaler. Hij wordt dus geholpen door de grotere snelheid van de Nederlandse beslissingen (vooral maar niet alleen in geval van verstekvonnissen, daar waar de debiteur dus niet is komen opdraven) gecombineerd met het gemak van de tenuitvoerlegging in Italië.

Opgevoerde schuldvordering
In de invorderingsprocedure kan meestal worden volstaan met de uitreiking van een kopie van het vonnis aan de ­schuldenaar, samen met een door de Nederlandse rechter afgegeven Europees standaardformulier en een betalings­bevel, ‘precetto’ genoemd. Daarin staan vermeld de te ­betalen bedragen (hoofdsom, rente en door de rechtbank bepaalde gerechtskosten) vermeld en een betalingstermijn van ten minste tien dagen. Blijft tijdige betaling uit, dan wordt een gerechtsdeurwaarder aangesteld die beslag legt op de ­roerende goederen van de debiteur voor een waarde die overeenkomstig de opgevoerde schuldvordering is.
Welke goederen de deurwaarder in beslag moet nemen is aan hem: alles wat hij op het adres van de schuldenaar ­aantreft kan in beslag worden genomen. Gaat het om beslag op goederen van een derde (bijvoorbeeld bankrekeningen of vorderingen), dan reikt de deurwaarder het beslagleggingsbevel (ook) aan de derde uit. Wie die derde is, moet de schuldeiser aangeven. De derde kan na beslaglegging niet meer beschikken over de in beslag genomen goederen en moet bij de rechter verschijnen om te verklaren over het ­bestaan en het bedrag van de goederen of vorderingen van de schuldenaar bij hem.
Hebt u dus nog een vordering liggen in Italië dan kunt u er misschien voor kiezen om die bij de Nederlandse rechter neer te leggen in plaats van de Italiaanse. Of u die keuze voor meer of minder snelheid daadwerkelijk hebt, kunt u het ­beste door een advocaat laten beoordelen. •

Nadere informatie
FJP Advocaten, met vestigingen in Amsterdam en Milaan, verleent juridische bijstand aan Nederlandse en buitenlandse cliënten bij het ­zakendoen in en met Italië. Ook staat het kantoor cliënten bij op vele ­andere rechtsgebieden, zoals bij de aan- en verkoop van onroerende ­zaken, internationaal (privaat)recht, handelsrecht, contractenrecht, ­successierecht en familierecht. FJP Advocaten is telefonisch bereikbaar 020 671 33 32 of ­schriftelijk info@fjplaw.nl.
www.fjplaw.nl

Nieuwsbrief

Advertentie

Bezoek Italië, Emilia Romagna

instagram